นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. หลักการและวัตถุประสงค์

บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อ และ/หรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ มีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทภายในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่บริษัทฯ ได้ไปว่าจ้างบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลให้กระทำแทน/ในนามบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ อาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ทางเว็บไซต์ และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดของบริษัทฯ ต่อไป

2. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

2.2 ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีแหล่งที่มาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการดำเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น  เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางโซเชียลมีเดีย แบบสอบถาม เอกสารลงทะเบียน หรือช่องทางอื่นใด

2.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทภายในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น

2.2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม โดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลของญาติ คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิง หรือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงนโยบายฉบับนี้ รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.3 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.3.1 ข้อมูลทั่วไป

(ก) รายละเอียดส่วนบุคคล
ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตน เป็นต้น

(ข) ข้อมูลการติดต่อ
ได้แก่ ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ตามเอกสาร ที่อยู่ตามปัจจุบัน บัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ รูปถ่ายสำนักงาน เป็นต้น

(ค) ข้อมูลการทำงาน
ได้แก่ อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ เป็นต้น

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม
ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้า การใช้บริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า รวมถึงเอกสารประกอบการทำธุรกรรม เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

(จ) ข้อมูลทางการเงิน
ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลเครดิต ข้อมูลรายได้ ข้อมูลทางธนาคาร เป็นต้น

(ฉ) ข้อมูลทางเทคนิค
ได้แก่ ข้อมูลการเรียกดูบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ข้อมูลคุกกี้จากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น

(ช) ข้อมูลอื่นๆ
ได้แก่ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของบริษัทฯ หรือการทำธุรกรรมผ่านวิดีโอคอล หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ 4 เท่านั้น

2.3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

บริษัทฯ ไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่บริษัทฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี บริษัทฯ จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายให้อำนาจบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับท่านและบริษัทฯ เท่านั้น

3. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยฐานกฎหมายหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมี ดังนี้

3.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ตลอดจนเพื่อความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ อาทิ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาให้บริการ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า การเข้าทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เป็นต้น

3.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดหมายได้ อาทิ การยืนยันและตรวจสอบตัวตน การอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการ การป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นต้น

3.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันภัย เป็นต้น

3.4 การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การติดต่อบุคคลอ้างอิงกรณีที่เจ้าของข้อมูลหมดสติ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด เป็นต้น

3.5 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม โดยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะขอความยินยอม อาทิ การนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ การโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง (targeted advertising) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาใช้ฐานกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นสำหรับการให้บริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับท่านในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

4.2 เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของท่านก่อนจะให้บริการหรือเข้าทำสัญญาด้วยวิธีที่บริษัทฯ กำหนด หรือตรวจสอบตัวตนในการทำธุรกรรม

4.3 เพื่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความเสี่ยง เมื่อท่านประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ เข้ารับการบริการ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.4 เพื่อการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ เข้ารับการบริการ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.5 เพื่อให้บริการภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ เข้ารับการบริการ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.6 เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและชำระเงิน

4.7 เพื่อติดตามและประเมินความพึงพอใจภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ เข้ารับการบริการ เข้าร่วม/มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.8 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียน ข้อพิพาท อันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ

4.9 เพื่อการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

4.10 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กร การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

4.11 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.12 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดบริเวณโดยรอบ เพื่อปกป้อง ป้องกัน รักษา ชีวิตและอนามัยของท่านและ/หรือทรัพย์สินของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.13 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

4.14 เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามการร้องขอโดยหน่วยงานของรัฐ

4.15 เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิทางกฎหมายและการดำเนินคดี

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ (ก) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งขององค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลดังต่อไปนี้

5.1 หน่วยงานภายในองค์กร
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภายในองค์กรเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 4 เท่านั้น

5.2 บริษัทภายในเครือ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทภายในเครือ เพื่อการปฏิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับท่าน

5.3 พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมด้านการตลาด หรือร่วมจัดหา หรือร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือร่วมให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพื่อคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่านหรือลูกค้าของบริษัทฯ

5.4 หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานของรัฐ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย

5.5 ผู้ให้บริการ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการจัดอบรม ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น

5.6 การโอนถ่ายธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้รับโอนถ่ายธุรกิจ หากมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม หรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินอื่น ๆ

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการ หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาลุล่วงเสร็จสมบูรณ์

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access information)

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.4 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัท ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

7.6 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ หากท่านมีความเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

7.7 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือทำลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to complain)

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีความเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมจากท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

9. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 

37/8 หมู่ที่ 5 ถ.บางนา-ตราด (กม.31)
ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

เบอร์โทรศัพท์:    02-708-7522 ถึง 4