งานประชุมใหญ่ สมาคมโรงสีข้าวไทย 21 ตุลาคม 2557

รถตักฉางหลิน ร่วมจัดงานประชุมใหญ่ สมาคมโรงสีข้าวไทย ตุลาคม 2557
ฉางหลิน คุณภาพดีอะไหล่พร้อม บริการเยี่ยม